کامیون داران

منظور از بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟

بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بازار حمل و نقل کامیونی در آمریکا بر اساس رقابت بر سرقیمت، سرعت و سرویس بیشتر به مشتریان استوار است. در این مسیر بازاریابان در راه متقاعد کردن تولید کنندگان و توزیع کنندگان بزرگ کالاها،برای کار کردن با شرکت آنها، به دلیل رقابت، نیازمند، ابتکارو راههای جدیدی برای شرکتهای کامیون دارشده اند.