وزارت صنعت، معدن و تجارت

روسها نیز وارد خط آهن شدند

روسها نیز وارد خط آهن شدند -  پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه به نشان می دهد ایران برای تا حدودی دلجویی از روسها، آنها را وارد عرصه ریلی کرده است.