وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری احیاء می‌شود

وزارت راه و ترابری احیاء می‌شود- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیاء می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند.