وزارت راه

هواپیماهای نوی پس از برجامی تاثیر خود را نشان دادند

هواپیماهای نوی پس از برجامی تاثیر خود را نشان دادند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
چند ماه پس از آغاز فرایند تحویل هواپیماهای برجامی ATR به شرکت هواپیمایی ایران‌ایر آمارهای جدید وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که این هواپیماها بسیاری از فرودگاه‌های کوچک کشور را بار دیگر فعال کرده‌اند.

۱۶۳هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش حمل و نقل وجود دارد

معاون برنامه ریزی و تجهیز منابع وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی، ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش حمل و نقل وجود دارد گفت: حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این پروژه ها برای ریل ها و مابقی برای راه هاست.