هواپیمایی امارات

خط هوایی امارات در حال چاره جویی برای قانون ممنوعیت در حمل وسایل الکترونیکی به درون هواپیما در مسیر آمریکا

خط هوایی امارات در حال چاره جویی برای قانون ممنوعیت در حمل وسایل الکترونیکی به درون هواپیما در مسیر آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
سر تیم کلارک رئیس هواپیمایی امارات می گوید قانون محدودیت ورود وسایل الکترونیکی بزرگ به درون هواپیما را چالش بزرگی برای این شرکت می داند.