هواپیماهای قطری

درخواست جهانی برای استفاده از آسمان ایران

درخواست جهانی برای استفاده از آسمان ایران- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
با قطع ارتباط چند کشور عربی منطقه با قطر همان طور که از قبل پیش بینی می‌شد آسمان ایران به عنوان اصلی‌ ترین مقصد جدید پروازهای ایرلاین قطری مطرح شده است، آسمانی که می‌تواند فرصت اقتصادی قابل توجهی پیش روی ایران قرار دهد.