هانجین

چهارپارامتری که شرکت های فورواردری درقرارداد با شرکتهای حمل اقیانوسی باید بدانند

چهارپارامتری که شرکت های فورواردری درقرارداد با شرکتهای حمل اقایانوسی باید بدانند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
امروز در عرصه حمل و نقل بین المللی، شرکت های بارفرآورها که در بحث زنجیره تأمین بطور حرفه ای وارد شده اند قراردادهای سالیانه برای مسیرها حمل و نقل خود با شرکت های کشتیرانی یا بعبارتی حامل های اقیانوسی منعقد می نمایند.

کشتیرانی کره برنده مزایده فروش دارایی های شرکت کشتیرانی هانجین

خط کشتیرانی کره، دومین خط حمل و نقل محموله های فله کشور کره جنوبی، در یک مزایده زیر نظر دادگاهی در کره جنوبی، موفق به خرید دارایی های شرکت ورشکسته هانجین گشت.