نخستین سرویس

فرستندگان کالا به خلیج فارس به دنبال سود بیشتر درمسیر آسیا به بندر حمد در قطر

بندر حمد قطر نخستین محموله خود را از مبدا شانگهای چین که بعنوان نخستین محموله خود از یک سرویس منظم بین آسیا و این بندر را در 26 ژانویه تحویل گرفت.