موقعیت ترانزیتی

ایران به دنبال به دست آوردن سهم خود از شبکه حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه ادامه داد: با بازگشت ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی به دنبال به دست آوردن سهم خود از شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی هستیم.