فریب شیطان

معنای بر روی هم قراردادن انگشت اشاره و انگشت وسط در فرهنگ غربی

معنای بر روی هم قراردادن انگشت اشاره و انگشت وسط در فرهنگ غربی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بحث امروز در مورد علامت هایی است که در زبان بدن (Body Language) در میان مردمان از پیشینه تاریخی رواج یافته و الان به غنای بیشتر زبان افزوده است و نشانه هایی هستند که با نشان دادن آنها، شما زودتر از چند جمله منظور و حس خودتان را به مخاطب منتقل می کنید. به این نشانه ها (Gestures) می گویند.