زندان

مجازات آشغال ریزی از ماشین در آمریکا

آشغال ریختن از درون ماشین - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
یکی از مشکلات فرهنگی که برخی از هم وطنان ما به دلیل عدم فرهنگ سازی و ارزش گذاری در کشورمان،فرهنگ ریختن زباله و پسماند های درون ماشین به بیرون از ماشین بخصوص در حین حرکت (آدامس و سیگار رایج ترین آنها هستند) می باشد.