ده خبر برتر سال 1396

ده خبر برتر سال 1396

ده خبر برتر سال 1396 - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
سال 1396 با تمامی نیکی ها و کژی هایش می رود که به تاریخ بپیوندد. تیم ایران چهارراه امیدوار است در سال پیش روی کشور عزیزمان ایران در همه زمینه ها شاهد پیشرفت و نوگرایی باشد.