جبل علی

تغییر سرویس در خلیج فارس و شرق آفریقا CMA CGM Rejigs هند

CMA CGM
شرکت فرانسوی CMA CGM اقدام به سازماندهی مجددی درسرویس نورا اکسپرس و سواحیلی خود از ساحل هند نموده است و تغییراتی را در سرویس خود بین هند و خلیج فارس و شرق آفریقا سبب شده است.