تلگرام

یک تفاوت فرهنگی بین شرکت های حمل و نقل بین المللی غیر ایرانی با ایرانی

یک تفاوت فرهنگی بین شرکت های حمل و نقل بین المللی غیر ایرانی با ایرانی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
شاید این نوشتار را تا پایان بخوانید بیاندیشید که این داستانک یا خاطره یا قصه اس، اما واقعیت است. از این روی نوشتارش کمی صمیمانه تر از بقیه نوشتارهای تارنماست.