بزرگترین باتری آبی دنیا

تام ساک (Taum Sauk) بزرگترین باتری دنیا

تام ساک (Taum Sauk) بزرگترین باتری دنیا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
می خوام براتون یک باتری فوق العاده را معرفی کنم که تمام شدنی نیست. هنگامی که اسم نیروگاههای برق آبی برده میشه، ذهن همه ما به این سو می ره که این نیروگاهها باید به محل های جاری بودن آب همانند رودخانه یا سرچشمه های رودخانه ها نزدیک باشند، مثل سدهایی که بر روی رودخانه ها زده می شه.