بخش آماری شرکت های حمل و نقل

سه تکنیک جدید بازاریابی برای شرکت حمل ونقل

سه تکنیک جدید بازاریابی برای شرکت حمل ونقل- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
یکی از رکن هایی که امروز در بستر صنعت حمل و نقل بسیار مهم ارزیابی می شود، بازاریابی شرکت های حمل می باشد. بسیاری از شرکت های حمل و نقل سنتی که در بین سنت و مدرنیته گیر کرده اند، هنوز بر این باورند که باید تعدادی بازاریاب حرفه ای مسلط به ابزارهای حمل ونقل و قوانین حمل بین المللی استخدام کرده وآنها با تکنیک ها بازاریابی روز در بازار کار کرده و مشتری برای شرکت فراهم کنند.