اتحاد اقیانوس

اتحادیه های کشتیرانی در دنیا در سال 2017

اتحادیه های کشتیرانی در دنیا  در سال 2017
ارزیابی اتحادیه های کشتیرانی که در دنیا تشکیل شده است، پس از یک بازه کاری، آن هم در دوران رکود در بازار حمل دریایی کانتینری در دنیا، مورد بررسی بسیاری از کارشناسان نشریه های حمل و نقل بین المللی و لجستیک به همراه سمینارها و کنفرانس های حاشیه ای و جلسه های بررسی وکلاس های دانشگاههای حمل و نقل سراسر دنیا قرار گرفته است.