آسگاردیان

حکومت پادشاهی در فضا شهروند می پذیرد

حکومت پادشاهی در فضا شهروند می پذیرد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
احساس می‌کنید وضع دنیا خراب است؟ آیا می‌خواهید از شر آن خلاص شوید؟ یک راه حل وجود دارد: شهروند کشور «آسگاردیا» شوید و امیدوار باشید که به وعده‌اش برای سکونت انسان در کره ماه عمل خواهد کرد.