ساختار انجمن های حمل و نقل در آمریکا

شناسه محتوی: 
1806191182
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا سازمانی بسیار قدرتمند است که دولت بر اساس آمار و اطلاعات آنها بسیاری از برنامه های بسترسازی سیستم حمل و نقل خود را سازماندهی و برنامه ریزی می کند و این انجمن ها با برنامه ریزی بسیار مدون و البته حق عضویت اعضای ثابت و کلاس ها و سمینارهای بسیار مفید و دخالت های موثر دروضع قوانین بر اساس مصلحت کشور آمریکا سبب پویایی صنعت حمل و نقل امریکا در عرصه های مختلف شده است.
ساختار انجمن های حمل و نقل در آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

سبک کار حمل و نقل و تنوع حمل و نقل سبب گشته که دسته های کاری گوناگون در این انجمن شکل گیرد. مثلن در ایالت های مشرف به دریا یا رودخانه های قابل کشتیرانی در آمریکا، انجمن شرکت های کشتیرانی وجود دارد که شرکت های بزرگ کشتیرانی دنیا که دفتری در آن ایالت و شهر یا شهرهایی از آن ایالت دارند عضو این انجمن ها هستند (مدیران دفاتر یک شرکت کشتیرانی بزرگ ممکن است در ده ها انجمن صنفی در شهرهای مختلف عضو باشند و گاه این مدیر دفترها نیز برای هماهنگی کاری جهت سیاست واحد و در راستای سیاست های انجمن حمل و نقل آمریکا و منفعت خط کشتیرانی جلسه می گذارند). رئیس دفترها که اغلب مواقع آمریکایی هستند نماینده شرکت کشتیرانی در انجمن شرکت کشتیرانی در شهرها گاه بر اساس انتخاب اعضای انجمن شهر بعنوان نماینده این خط کشتیرانی در انجمن حمل و نقل ایالت بعنوان عضو شرکت می کنند و گاه از همین نیروها عضو هیأت مدیره انجمن ایالت نیز می شوند. در مورد ریلی بر اساس شبکه خط راه آهن باری، هوایی برپایه فرودگاههای طرف قرار داد ایرلاین ها نیز همین موضوع وجود دارد.
بدین ترتیب هر ایالت دارای دریا، خط آهن و فرودگاه ترابری می تواند عضو هر کدام از دسته های این نوع حمل ها انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا باشد. در این میان، شهرها نیز برای خود انجمن های صنفی دارند. این انجمن ها می توانند انجمن صنفی کامیونداران، واگن داران و اگر شهر بندرگاهی باشد دفاتر کشتیرانی ها نیز باشد.
پس در نگاهی ساده انجمن های صنفی شهرها زیر مجموعه انجمن های ایالت ها هستند و اعضای هیأت مدیره انجمن های شهری در انجمن های ایالتی که در مرکز ایالت تشکیل می شوند نیز شرکت می کنند و انجمن های ایالتی عضو انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا هستند که در واقع سردمدار همه ایالات متحده است.هیأت مدیره برخی از این انجمن ها می توانند از اعضا یا صاحبان شرکت های حمل و نقل فعال نباشد و گاه نیروها و مدیران این انجمن ها از بیرون از بین اساتید دانشگاهها یا دانش آموختگان این رشته ها در بیرون انجمن ها برای کار در انجمن های صنفی شهرها و ایالت ها استخدام شده و در ازای کارشان حقوق دریافت می کنند.
عضا هیأت مدیره انجمن کل ایالات متحده با رای و بر اساس موقعیت و کارکرد یک عضو کاندید در انجمن شهری و ایالتی و ایده هایی که پیاده کرده است از سوی سایر اعضا برگزیده می شود و تعدادشان 23 نفر است که ازهر نوع سبک حملی اعم از دریایی، هوایی، زمینی و ریلی و بارفرآوری برگزیده و عضو اصلی انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا  می شوند و در کمیته های مربوط به آن شاخه حمل بعنوان رئیس و معاون و... فعالیت می کنند.
تمام انجمن های ایالتی و شهری از زاماندهی و سیستم های الکترونیکی و آمارگیری تقریبن یکسانی پیروی می کنند و اگر مدیریت انجمن سنفی در این سازماندهی ابتکاری انجام داده و نتایج عینی خوب یا حتا تجربه بدی داشته است بعنوان گزارش با انجمن ایالتی و انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا ارسال می نماید تا سایر انجمن ها از این تجربیات بتوانند استفاده نمایند. سه ابزار بسیار موفق کارکرد انجمن ها، اتحادشان پس از اخد تصمیم در پیاده سازی تصمیم، سیستم آمارگیری و تحلیل دقیق و ثبت تجربیات است که همسو با انجمن ایالت و انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا صورت می گیرد.انجمن های شهری هرگونه اطلاعاتی که در سط.ح بالا یا ایالت های دیگر نیاز داشته باشند توسط انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا یا انجمن ایالت مربوط به خودشان برایشان تأمین می شود و این امر برعکس نیز هست و گاه انجمن های ایالتی و انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا و حتا انجمن های شهری از شهر دیگری درخواست اطلاعات می نمایند.
در این میان جلسه بین انجمن های شهرها، بین صنف ها در یک شهر یا در چند شهر با هم صورت می گیرد و همین امر سبب اتخاذ تصمیم واحد و نامه نگاری ها و طرح مشکل و راهکارها،  نخست با تعامل با انجمن صنفی شهری، سپس ایالتی و در وجه ملی، با انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا ضورت می گیرد.
تمامی ابلاغیه های دولتی در مورد وضع مالیات، عوارض و استانداردهای جدید جاده ای و حمل بارو قوانین بندرگاهها، زمانی برای همگان رسمیت دارد که انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا ، به انجمن های ایالتی دستور دهد و آنها به تمامی انجمن های شهری ارسال کرده و اگر شهری انجمن نداشته باشد، انجمن ایالتی به شرکتهای فعال در زمینه تخصصی این دستورالعمل ها و قوانین را مستقیم ارسال می نمایند.
شرکت های بارفرآور نیز انجمن صنفی دارند که زیر مجموعه انجمن ایالتی و انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا هستند. تمامی وزارت خانه ها و اداره بزرگراهها مشکلات، ایده ها وآمار اطلاعاتی مورد نیاز خود را از انجمن کل شرکت های حمل و نقل آمریکا درخواست می نماید و اگر اطلاعات درخواستی مهیا باشد، در اختیار آنها قرار می گیرد و اگر مهیا نباشد این اطلاعات را برایشان در بازه زمانی مشخصی فراهم می کنند. انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا بابت این اطلاعات از سفارش دهندگان غیر انجمنی و صنفی، پول دریافت می کنند.
هر 4 سال یکبار، همایش بزرگی با دعوت از کلیه اعضای ایالتی و شهری انجمن های کشو صورت می گیرد و معمولن یک هفته طول می کشد و سیاست های 4 سال پیش روی بر اساس آمار و تصمیم گیری ها مجمع عمومی کل اعلان می گردد و در صورت نیاز به انتخابات، انتخابات صورت می گیرد (هر دوره انتخاباتی 7 ساله می باشد و هر شخص می تواند دو دوره غیر متناوب کاندید شود و فقط دو دوره حق عضویت در مدیریت انجمن دارد). در جلسه های 4 ساله، انجمن های کشتیرانی، ریلی، جاده ای، هوایی و بارفرآوری جلسه های مجزایی با هیأت مدیره انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا می گذارند و مشکلات و راه حل ها و معظلاتی که در آینده ممکن گریبانگیرشان شود را بیان می کنند و در صورتیکه هماهنگی بین اعضای این صنف با اعضای صنف دیگری با نوع حمل دیگری وجود ندارد و سبب مشکل برای هر دو گروه شده است، اعلان می کنند تا انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا با کارشناسانی که استخدام کرده است، راهکار را دریافته و پس از رایزنی با مقامات دولتی و حقوقدان ها، اقدام به هماهنگی بین انجمن های مختلف با سبک های حمل گوناگون در سرتاسر کشور نمایند.
کسانی که بعنوان کارکنان انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا برگزیده می شوند حق عضویت، در انجمن های صنفی ایالتی و شهری را ندارند و باید از مدیریت شرکت های حمل و نقل خود استعفا دهند، اما پس از پایان دوره بعنوان مشاوره با انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا یا انجمن های ایالتی کماکان همکاری داشته و حقوق دریافت می کنند.آرزوی هر مدیر شرکت حملی رسیدن به جایگاهی مانند عضوی از اعضای هیأت مدیره انجمن حمل و نقل سراسری آمریکا می باشد.
یک شرکت بارفرآور با مجوز همه روش های حمل می تواند عضو تمامی انجمن های حمل اعم از کشتیرانی، هوایی، زمینی، ریلی و بارفرآور باشد ولی باید برای هرکدام از آنها حق عضویت سالانه و ماهانه جدایی بپردازد.در نوشتار بعد وظایف انجمن کل شرکت های حمل و نقل آمریکا را تشریح می کنیم.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1182

افزودن دیدگاه جدید