شروع آزمایشهای جایگزینی سوخت های تمیز و گاز در کشتی های کشتیرانی هپگ لوید

شناسه خبر: 
1808141248
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
شرکت کشتیرانی هپگ لوید با برگزیدن سه کشتی خود در حال آزمایش استفاده از سوخت گاز ال ان جی و سوخت های تمیز برای انطباق با استانداردهای درخواستی سازمان بین المللی دریانوردی در سال 2020 برای کاهش استفاده از سولفور در سوخت های دریایی، می باشد.
شروع آزمایشهای جایگزینی سوخت های تمیز و گاز در کشتی های کشتیرانی هپگ لوید- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

این شرکت کشتیرانی، اعلان کرده است که بر اساس استاندارد سازمان دریانوردی میزان وجود سولفور در سوخت ها در خلیج مکزیک می بایست از 3.5 درصد به نیم درصد کاهش یابد و برای همین کشتیرانی ها باید از سوخت های گران و تمیز و سیستم تصفیه پساب در کشتی های خود اسفاده کنند و این کشتیرانی قصد دارد تا سال 2020 به این هدف برسد.
این کشتیرانی 226 فروند کشتی کانتینربر در دنیا دارد که مصرف سوخت آنها در شش ماهه نخست سال 2018 عددی نزدیک به 2.2 میلیون تن بوده است.
به تازگی برای کاهش میزان سولفور و افزایش مصرف سوخت های تمیز تاسیسات اسکوربرها به کشتی ها افزوده شده است اما هپگ لوید این روش را مناسب نمی داند.

برگردان: 
اشمیت شایتزینگر
سرچشمه خبر: 
Forwardernews.com
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1248

افزودن دیدگاه جدید