چشم انداز

چشم انداز پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه:

1- تبدیل شدن به فضایی مجازی جهت اتصال شرکتهای حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران به شبکه جهانی صنعت حمل و نقل و گردشگری

2- تبدیل شدن به فضای رقابتی برای ارائه سرویس های بهتر و جدیدتر در حمل و نقل کالا و مسافر و انواع تورهای گردشگری با استانداردهای روز دنیا

3- تبدیل شدن به مرجعی جهت مقایسه کارکرد شرکت های ایرانی بر اساس استاندارد روز دنیا

4- ایجاد اعتمادسازی برای کاربران جهت توجه به رتبه بندی شرکت های و دفاترگردشگری بر پایه نظر کاربران پیشین سرویس ها و خدمات ارائه شده توسط شرکتها و آزانس های خدمات گردشگری.

5- تبدیل شدن به محلی مجازی برای تبادل اندیشه، خدمات، سرویس و انتقال تجربه و ابتکارات برای بهبود سرویس های حمل و نقل و گردشگری با همکاری شرکتها، نهادها و دانشگاههای سطح دنیا

6- تبدیل شدن به مرکز مناقصه های حمل و نقل در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای

7- گردآوری بازخوردهای آماری از پیشرفت صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران و ارائه آن به نهادها و وزارتخانه ها و ارگان های دست اندرکار برای برنامه ریزی جهت کم کردن فاصله فناوری سخت افزاری و نرم افزاری در صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری

8- تبدیل شدن به میزکاری با همه نوع امکانات مورد نیاز کارکنان شاخه های گوناگون صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری

9- تبدیل شدن به مرکز درخواست خدمات به مشتریان با بیان انتقادها و پیشنهادها برای افزایش کیفی و کمی استانداردهای شرکت های حمل و نقل بین المللی و گردشگری

10- تبدیل شدن به مرکزی برای جذب سرمایه های انسانی، مادی، فناوری و علمی برای شرکتها و آژانس های گوناگون با همکاری در سطح بین المللی

لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/4